Regulamin świadczenia usług sklepu internetowego

sklep.migra.pl

§ 1

sklep.migra.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest MIGRA spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Migra Sp. z o.o. ul. Świeradowska 51/57 (50-559 Wrocław), wpisana do KRS pod nr. 0000104198, NIP 8961285858, REGON 932280050, zwanym dalej Sprzedającym. Klienci mogą kontaktować się ze sklepem internetowym sklep.migra.pl pod następującym adresem mailowym: sklep@migra.pl lub telefonicznie 71 75 06 230.

Regulamin określa zasady zawierania transakcji w sklepie internetowym sklep.migra.pl i jest skierowany do korzystających ze sklepu internetowego konsumentów, jak i przedsiębiorców zwanych dalej Zamawiającymi.

§ 2

 1. sklep.migra.pl jest sklepem internetowym prowadzącym wyłącznie sprzedaż wysyłkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bez możliwości odbioru osobistego, za pośrednictwem którego klienci mogą nabywać poradniki metodyczne, podręczniki oraz inne produkty i usługi oferowane przez spółkę z o.o. MIGRA zwane dalej towarem.
 2. Wszystkie ceny towarów oferowanych przez sklep internetowy sklep.migra.pl są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Cena podana w zł przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia.
 3. Wszystkie produkty dostępne w sklep.migra.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§ 3

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.migra.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika. Nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego sklep.migra.pl. Korzystanie przez klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie tych plików w urządzeniu klienta.
 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 4

 1. Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego sklep.migra.pl jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz zaakceptowanie jego warunków. Przed potwierdzeniem złożenia zamówienia klient, składa oświadczenie, że zaakceptował postanowienia zawarte w regulaminie, w tym wyraża zgodę na przetwarzanie przez sp. z o.o. MIGRA danych osobowych. Potwierdzenie składa się poprzez zaznaczenie widocznego pola wyboru.
 2. Informacje handlowe, które znajdują się w sklepie internetowym sklep.migra.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zamawiający potwierdzając zamówienie, składa ofertę zakupu określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 3. Złożenie zamówienia nie wymaga założenia konta użytkownika w sklepie internetowym sklep.migra.pl.
 4. Złożenie zamówienia bez zakładania konta użytkownika wymaga podania informacji niezbędnych do jego realizacji w tym danych osobowych.
 5. Zamawiający, którzy zechcą założyć konto użytkownika wypełniają odpowiedni formularz rejestracyjny. Po utworzeniu konta, zamawianie i inne kontakty ze sklepem internetowym sklep.migra.pl odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym (adres poczty elektronicznej oraz hasło). Hasło podane podczas rejestracji konta może zostać zmienione przez klienta, po zalogowaniu się. Konto użytkownika sklepu internetowego sklep.migra.pl można założyć bez konieczności zamawiania towarów lub usług.
 6. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w sklepie internetowym sklep.migra.pl może dokonywać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze sklepu internetowego sklep.migra.pl oraz dokonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Zamawiającego.
 7. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji towaru, kliknięciu znaku "Dodaj do koszyka", wybór liczby egzemplarzy zamawianego towaru. Następnie Zamawiający wybiera metodę dostawy i metodę płatności. Uwaga! Przesyłki nierejestrowane (listy niepolecone ekonomiczne i niepolecone priorytetowe) są wybierane przez Zamawiającego wyłącznie na ich odpowiedzialność. Wybierając taką przesyłkę Zamawiający ma świadomość, że w razie zagubienia jej przez Pocztę Polską nie ma możliwości odzyskania kosztów transakcji, nie ma także możliwości reklamowania takiej przesyłki.
 8. Zamówienie jest dostarczone, za odpowiednią opłatą wskazaną w zakładce warunki dostawy, na adres wskazany przez Zamawiającego.
 9. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony towar, w tym za koszty dostawy. Po dokonaniu zapłaty lub gdy płatność następuje przy odbiorze towaru, następuje realizacja zamówienia.  Możliwe są następujące formy płatności:
  1. przelewem online lub kartą płatniczą (Visa, Mastercard). Obie formy płatności elektronicznej są obsługiwane przez PayU S.A., krajową instytucję płatniczą, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
 10. Po potwierdzeniu zamówienia Zamawiający otrzyma list elektroniczny (e-mail), który poświadcza przyjęcie zamówienia wraz z wyszczególnieniem wszystkich zamówionych elementów z cenami i podsumowaniem.

§ 5

 1. Zamawiający może zrezygnować z zamówienia w całości lub w części, jeśli składające się na nie towary nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki. W celu rezygnacji zamawiający musi skontaktować się ze sklepem internetowym sklep.migra.pl poprzez swój adres poczty elektronicznej (e-mail) podany podczas składania zamówienia. Ponadto zamawiający musi podać nr zamówienia, z którego chce zrezygnować.
 2. Zamawiający, dokonując zakupów w sklepie internetowym sklep.migra.pl w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w sklepie internetowym sklep.migra.pl bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zamówionego towaru, za wyjątkiem nagrań dźwiękowych lub wizualnych oraz programów komputerowych dostarczonych w zapieczętowanym lub zaplombowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Konsument aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie można złożyć np. na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującemu konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zakupu towaru.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu towaru można przesłać drogą elektroniczną na adres: sklep@migra.pl lub pocztą na adres Sprzedającego. W przypadku       skorzystania z możliwości o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, zostanie zamawiającemu przesłane niezwłocznie potwierdzenie pocztą elektroniczną otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu towaru niezwłocznie zwracamy konsumentowi wszystkie otrzymane od konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy zakupu towaru. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie konsument zgodzi się na inne rozwiązanie zaproponowane przez sklep internetowy; w każdym przypadku konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar będzie odesłany przed upływem terminu 14 dni.
 8. Konsument w przypadku odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 9. Sprzedający nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§ 6

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez Sprzedającego. Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej lub pisemnie przesyłając pismo na adres Sprzedającego.
 2. Sprzedający w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Zamawiającego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Zamawiający, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy towar wraz z dowodem zakupu do miejsca, w którym towar została wydany.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Zamawiającego – Sprzedający niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie oraz pokryje koszty przesyłki wadliwego towaru na adres Sprzedającego. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar jest odsyłany na koszt Zamawiającego.
 6. Zamawiający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Zamawiający nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Zamawiający zapłacił Sprzedającemu za nabycie danego produktu.
 7. § 5 ustęp 9 stosuje się odpowiednio.

§ 7

 1. Administratorem danych osobowych jest MIGRA sp. z o.o. dane spółki zostały przedstawione w § 1.
 2. Dokonanie zakupu wymaga podania przez Zamawiającego danych osobowych. Dane podawane przez Zamawiającego w trakcie rejestracji będą wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Zamawiającym, usług administratora danych, do obsługi konta w sklepie internetowym sklep.migra.pl  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży teraz i w przyszłości oraz do celów marketingu bezpośredniego własnych produktów o ile została wyrażona stosowna zgoda. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Zamawiający podając dane osobowe w trakcie procesu zakupu potwierdza, iż dane te są zgodne z prawdą.
 3. Zamawiający oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Zamawiającego.
 4. Dane Zamawiającego mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 5. Dane osobowe Zamawiającego, który wybrał opcję „Płacę przez PayU” mogą być przekazywane spółce akcyjnej PayU z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.
 6. Dane osobowe Zamawiającego, który wybrał opcję „Płatność przy odbiorze”  mogą być przekazywane spółce akcyjnej Poczta Polska (00-940 Warszawa , ul. Stawki 2) wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334972, NIP: 525-000-73-13. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania dostawy lub niezbędnych do zrealizowania dostawy i pobrania należności.
 7. Zamawiający  ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, których administratorem jest MIGRA sp. z o.o. oraz do ich poprawiania, uaktualniania lub usuwania zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z zm.).
 8. W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować pisemnie pod adresami podanymi w § 1.

§ 8

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. O planowanej zmianie Sprzedający poinformuje na stronach internetowych Sklepu z odpowiednim wyprzedzeniem. Wszelkie zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.

§ 9

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Zamawiającego na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa
 2. Spory pomiędzy Sprzedającym a Zamawiającym dotyczące sprzedaży towarów, dostawy towarów oraz świadczenia usług w ramach sklepu internetowego sklep.migra.pl w pierwszej kolejności będą rozstrzygane w drodze polubownej, a w razie jej bezskuteczności rozpoznawane będą przed sądem właściwym według właściwych przepisów prawa polskiego.

 

----------------------------------------------------

Załącznik nr 1.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz należy skopiować do edytora wypełnić i odesłać, tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adres do obsługi zwrotów

MIGRA spółka z o.o.

ul. Jagiellońska 3

64-030 Śmigiel

sklep@migra.pl

 

 

Ja ............................................................

niniejszym informuję o moim odstąpieniu od

umowy sprzedaży następujących produktów*,

umowy dostawy następujących produktów *,

umowy o świadczenie następującej usługi*:

……………………………………..........................................................................................

……………………………………..........................................................................................

……………………………………..........................................................................................

 

numer zamówiena............................................................................................

 

Data zawarcia umowy..........................................................

data odbioru.........................................................................

 

Imię i nazwisko....................................................................

Adres....................................................................................

Data...................................................................................... 

* niepotrzebne skreślić