Umowa licencyjna użytkowania książki w formie elektronicznej (E-book)

§ 1

Postanowienia ogóle

Na potrzeby niniejszej umowy licencyjnej wprowadza się następujące pojęcia:

a) Licencjodawca – MIGRA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Świeradowska 51/57 (50-559 Wrocław), wpisana do KRS pod nr 0000104198, NIP 8961285858, REGON 932280050.

b) E-book – książka w formie elektronicznej, dostępna na stronie http://ebook.migra.pl/.

c) Klient – osoba prawna lub fizyczna nabywająca prawo do licencji poprzez złożenie zamówienia na E-book Licencjodawcy.

d) Dane dostępowe – komplet login i przynależne mu hasło umożliwiające zalogowanie się na stronie http://ebook.migra.pl/ przesłane w formie kuponu Klientowi na adres e-mail podany podczas składania zamówienia.

e) Użytkownik – osoba, która posiada Dane dostępowe przekazane mu legalnie przez Klienta.

§ 2

Zakres licencji

1. Przedmiotem umowy jest licencja niewyłączna na korzystanie z książki w formie elektronicznej wydawnictwa MIGRA Sp. z o.o. (E-book).

2. Licencja udzielana Licencjobiorcy obejmuje prawo do niewyłącznego, ograniczonego w czasie korzystania z E-booka, przy czym dostęp do E-booka w ramach jednej licencji jest uprawniony tylko z jednego urządzenia (komputer, tablet, smartfon itp.) w tym samym czasie.

3. Klient jest uprawniony do korzystania z E-booka na tylu urządzaniach (komputer, tablet, smartfon itp.) w jednym czasie, ile Danych dostępowych wykupił w ramach danego zamówienia.

4. Dane dostępowe są aktywowane poprzez zalogowanie się po raz pierwszy na stronie http://ebook.migra.pl/. Okres ważności Danych dostępowych to 1 rok kalendarzowy od momentu ich aktywacji.

5. W przypadku gdy Klient kupuje dostęp do E-booka na trzy lata, otrzymuje trzy komplety Danych dostępowych.

6. Klient może przekazać nieodpłatnie Dane dostępowe Użytkownikowi, który w celu skorzystania z E-booka musi zaakceptować niniejszą Umowę licencyjną.

§ 3

Warunki licencji

1. Licencjodawca oświadcza, że przysługują mu nieograniczone i wyłączne prawa autorskie do utworu, w tym prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich w odniesieniu do E-booka oraz może rozporządzać prawami autorskimi do E-booka w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonywania niniejszej umowy.

2. Użytkownik/Klient jest uprawniony do korzystania z E-booka jedynie w celach dydaktycznych, na prywatny, niezarobkowy użytek oraz w ramach zajęć szkolnych.

3. W szczególności licencja nie obejmuje prawa do:

a) dalszego dystrybuowania, rozpowszechniania lub publicznego udostępniania E-booka w całości lub w części (w tym w Internecie) , w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

b) udostępniania E-booka osobom trzecim, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej,

c) ingerowania w treść i zmieniania zawartości E-booka,

d) bezprawnego utrwalania, kopiowania lub zwielokrotniania E-booka w formie drukowanej lub elektronicznej,

e) usuwania zabezpieczeń i oznaczeń E-booka oraz zmienianie jego struktury elektronicznej,

f) drukowania w całości lub w części zasobów składających się na E-book z wyjątkiem drukowania na własny użytek.

4. W przypadku wykrycia przypadków naruszenia warunków licencji, w szczególności próby uzyskania dostępu do E-booka w ramach jednej licencji z więcej niż jednego urządzenia w danym momencie Licencjodawca może czasowo zablokować dostęp do E-booka – do czasu wyjaśnienia stwierdzonej nieprawidłowości.

§ 4

Wypowiedzenie umowy

1. Umowa na korzystanie z E-booka ulega rozwiązaniu z upływem 1 roku od momentu aktywacji Danych dostępowych.

2. Klient ma prawo rozwiązać umowę licencyjną bez wypowiedzenia z przyczyn związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Licencjodawcę na warunkach określonych w przepisach prawa. Przed rozwiązaniem umowy Klient wezwie Licencjodawcę do należytego wykonania umowy, pod rygorem rozwiązania umowy.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla strony pozwanej.